مدل يابي معادلات ساختاري - Structural Equation Modeling

 

مدل يابي ساختاري:

پايه هاي مدل يابي معادلات ساختاري:

مدل يابي معادله ساختاري يک تکنيک تحليل چندمتغيري بسيار کلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيره و به بيان دقيق تر بسط مدل خطي کلي است که به پژوهشگران امکان مي دهد مجموعه اي از معادلات رگرسيون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد.

مدل يابي معادله ساختاري يک رويکرد آماري جامع براي آزمون فرضيه هايي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده شده و مکنون است، که گاه تحليل ساختاري کوواريانس، مدل يابي علي و گاه نيز ليزرل ناميده شده است.

اما اصطلاح غالب در اين روزها، مدل يابي معادله ساختاري يا به گونه خلاصه SEM است. نرم افزار SEM به عنوان يکي از پيشرفت هاي روش شناختي نويدبخش در علوم اجتماعي و علوم رفتاري مي تواند مدل هاي سنتي را مورد آزمون قرار دهد و در عين حال امکان بررسي روابط و مدل هاي پيچيده تري مانند تحليل عاملي (تاييدي) و تحليل سري هاي زماني را نيز فراهم و کاربرد داده هاي همبستگي، آزمايشي و غير آزمايشي را براي تعيين ميزان موجه بودن مدل هاي نظري در يک جامعه به خصوص امکان پذير سازد.

به سبب آنکه بسياري از مسائل تاريخي، منطقي و فلسفي تاکنون حل نشده باقي مانده است، آزمون پيوندهاي علي بين متغيرها و انديشه توانا بودن آماري براي تحقق يک مدل علي نيز تا حد زيادي با اصطلاح مدل ساختاري جانشين شده است. اين مطلب متضمن توصيف روابط کمابيش ثابت بين شرايط يا واقعيت هاي اجتماعي مرتبط با يکديگر است که مي توان آن را آشکار کرد و از طريق روش هاي آماري مورد آزمايش قرار داد.

SEM زباني مختص به خود دارد. البته همه روش هاي آماري به گونه کلي داراي اين ويژگي هستند، اما به نظر مي رسد که ابداع کنندگان و کاربران SEM زبان اختصاصي خود را به سطوحي نو ارتقا داده اند. اينکه چرا پژوهشگر براي کابران SEM ناگزير است آن را با زبان خود برنامه اجرا و از برخي مفروضه هاي پيچيده آماري استفاده کند، به اين دليل است که اين نرم افزار داراي مزاياي جالب زير است:

1- مفروضه هاي زيربنايي اين تحليل هاي آماري آشکار و آزمون پذير است و به پژوهشگر امکان کنترل کامل و به گونه بالقوه درک بيشتر تحليل ها را مي دهد.

2- نرم افزار ارتباطي گرافيکي، خلاقيت را تقويت و تصحيح سريع مدل را تسهيل مي سازد

3- برنامه SEM، آزمون هاي کلي برازندگي با مدل و برآورد پارامترهاي انفرادي رابه گونه همزمان فراهم مي سازد.

4- به منظور پالاياش خطاها، مي توان مدلهاي اندازه گيري و تحليل عاملي را به کار برد. اين کار موجب مي شود روابط برآورده شده بين متغيرهاي مکنون کمتر به وسيله خطاي اندازه گيري آلوده شود.

5- برخلاف روش هاي قديمي تر، برآورد خطاي اندازه گيري و پس ماندهاي همبسته را ممکن مي سازد.

6- چارچوب واحدي به دست مي دهد که بر پايه آن مي توان مدل هاي خطي بي شماري را با به کار بردن نرم افزار انعطاف پذير و پرقدرت آن، با داده ها برازش داد.

7- توانايي برازش مدل هاي غير استاندارد شامل کار با داده هاي طولي، پايگاه داده ها با ساختارهاي خطاهاي خودهمبسته و پايگاه متغيرهاي داراي توزيع غيرنرمال و داده هاي ناقص را داراست. اين ويژگي جالب ترين کيفيت آن است.

8- به منظور مطالعه هر دو نوع خصوصيت اندازه گيري و ساختاري مدل هاي نظري، ويژگي هاي تحليل عاملي و رگسيون چندگانه را با هم ترکيب مي کند.

 

انديشه اساسي زيربنايي مدل يابي معادلات ساختاري:

فرض بر اين است که شما با مفاهيم مقدماتي آمار، مانند واريانس، کوواريانس و همبستگي آشنا هستيد. قبل از آنکه بکوشيد مدل يابي ساختاري را به کار ببريد، مطلوب است که تا حد زيادي با تحليل عاملي آشنا باشيد، زيرا يک مدل کامل معادله ساختاري در واقع بيانگر آميزه اي از نمودار مسير و تحليل عاملي تاييدي است.

آماردان ها براي آزمون اين مطلب که آيا مجموعه اي از واريانس ها و کوواريانس ها در يک ماتريس با ساختار به خصوص و معيني برازش دارد روش هايي را توسعه داده اند. براي مدل يابي ساختاري راه هاي زير دنبال مي شود:

1- راهي را که معتقد هستيد متغيرها با هم مرتبط اند بيان مي کند.

2- از طريق برخي قواعد دروني پيچيده، اين مسئله را که چه دلالت هايي براي واريانس ها و کوواريانس ها متغيرها دارد حل مي کنيد.

3- اينکه آيا واريانس ها و کوواريانس ها با اين مدل برازش دارد آزمون مي کنيد.

4- در اين مرحله، نتايج آزمون آماري و نيز برآوردها پارامترها و خطاهاي استاندارد براي ضرايب عددي 5- در معادله هاي خطي گزارش مي شود.

برپايه اين اطلاعات، تعيين مي کنيد مدل مورد نظر با داده هاي شما برازش دارد يا نه.

مقصود آن است که پژوهشگر براي اجراي مقدماتي تحليل SEM، ابتدا مدلي را بر پايه تئوري مشخص مي سازد. سپس تعيين مي کند که چگونه سازه ها را اندازه گيري، داده ها را گردآوري و آنها را وارد رايانه کند.

درونداد اين تحليل معمولا ماتريس کوواريانس متغيرهاي اندازه گيري شده است، هرچند گاهي اوقات ماتريس همبستگي ها يا ماتريس کوواريانس ها و ميانگين ها به کار برده مي شود. تحليلگر داده ها در عمل، معمولا برنامه SEM را با داده هاي خام تامين، و اين برنامه، داده هاي مذکور را به کوواريانس ها و ميانگين ها براي استفاده لازم تبديل مي کند. اين مدل شامل مجموعه اي از روابط بين متغيرهاي اندازه گيري شده است، که به عنوان محدوديت هايي در مجموعه کلي روابط ممکن نشان داده مي شود. نتايج حاصل، علاوه بر برآورد پارامترها، خطاهاي استاندارد و مشخصه هاي آزمون براي هر يک از پارامترهاي آزاد موجود در مدل، شامل شاخص هاي کلي برازندگي مدل نيز خواهد بود.

 

شرکت آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب

براي انجام معادلات ساختاري با Lisrel & Amos

انجام مدل سازي معادلات ساختاري با نرم افزارهاي ليزرل و آموس

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت تخصصي نرم افزارهاي Eviews و Microfit:

eviews-iran.ir

 

سايت مدل يابي معادلات ساختاري پي ال اس:

smartpls.ir

 

سايت تحليل سلسله مراتبي -ahp- با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

تماس با تحليلگر Lisrel و يا Amos 

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743  (مشاوره تلفني ليزرل)

09198180991   (داراي تلگرام)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526 (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام :

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.

دانلود

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

نماد اعتماد را در تمام صفحات سايت مي توانيد ببينيد.

اصالت يک وب سايت را با گواهي هاي قانوني آن مي توان سنجيد