بررسي اعتبار مدل معادله ساختاري

Model Reliability

 

یکی از مهمترین مراحل اجرای یک مدل معادله ساختاری بر روی تعدادی داده، بررسی اعتبار مدل می باشد. در این نوشتار به روش های بررسی اعتبار مدل پرداخته می شود. مطالب را با ارائه بحثی درباره مدل های با نمونه های چندگانه آغاز می کنیم. چنین موقعیتی به پژوهشگر امکان می دهد که اعتبار مدل را با استفاده از نمونه های اضافی از داده ها (تکرار نمونه گیری) بررسی کند. در ادامه اصول مقایسه مدل های شبیه سازی شده را بیان می نماییم. در نهایت برای بررسی ثبات برآورد پارامترها روش خودگردان سازی معرفی می شود.

 

مدل های با نمونه های چندگانه :

یکی از ویژگی های مدل سازی معادله ساختاری امکان مطالعه یک مدل نظری با بیش از یک نمونه به طور همزمان است. استفاده از یک مدل نظری در بین نمونه ها می تواند برای تعیین درجه تشابه شاخص های برازش، برآورد پارامترها و خطاهای معیار مفید باشد. رویکرد نمونه های چندگانه همچنین می تواند در تحلیل داده های شبه آزمایشی، آزمایشی، مقطعی یا طولی مورد استفاده قرار گیرند. به طور کلی هنگام  استفاده از نمونه های چندگانه می توان به موارد زیر دست یافت:

الف. پارامترها به طور مجزا برای هر نمونه مستقل برآورد شوند، در این حالت محقق می تواند برای هر یک از گروه ها نتایج حاصل از برآورد پارامترها، شاخص های نیکویی برازش و... را با یکدیگر مقایسه نماید. اما در این روش مقایسه های آماری برابری پارامترها در بین گروه ها نمی توانند انجام شوند.            

ب. یکسانی پارامترهای تدوین شده یا ماتریس های پارامتر در بین گروه ها آزمون شوند، در این صورت می توان به لحاظ آماری تعیین کرد که آیا ماتریس های تشکیل دهنده پارامترها و یا هریک از پارامترها به طور خاص در بین گروه ها یکسان هستند یا خیر؟ 

ج. وجود تفاوت های میانگین گروهی برای متغیرهای مشاهده شده و یا برای هر معادله ساختاری آزمون می شود، در این مورد محقق می تواند به لحاظ آماری به این سوال پاسخ دهد که آیا تفاوتی بین میانگین ها برای متغیرهای مشاهده شده و یا معادله های ساختاری وجوددارد یا خیر؟

 

اعتبار متقاطع :

تکرار یک مطالعه با استفاده از مجموعه ی دومی از داده ها با توجه به زمان، هزینه ی لازم و منابع در دسترس اغلب امکان پذیر نیست. یک راه حل جایگزین دو نیمه کردن داده های اصلی به طور تصادفی می باشد البته با این فرض که حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ است. برای استفاده از این روش شاخص های مختلفی معرفی شده اند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

شاخص ECVI : براون و کادک (1989) شاخص اعتبار متقاطع را برای مقایسه مدل های جایگزین پیشنهاد کرده اند. مدل جایگزینی که کمترین مقدار ECVI را داشته باشد به عنوان باثبات ترین مدل در جامعه ارزیابی می شود. این شاخص که تابعی از آماره کای دو است به کمک رابطه زیر محاسبه می شود :

 

در این رابطه مقدار آماره کای دو برای مدل برازش شده کلی است.   تعداد پارامترهای مستقل برآورد شده و

 حجم نمونه است. هنگامی که حجم نمونه بزرگ است استفاده از ECVI برای انتخاب یک مدل مقتصد چندان مفید نیست. در این مورد پیشنهاد می شود که یک شاخص برازش مقتصد و یا یک شاخص برازش مقایسه ای مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص CVI : کادک و براون (1993) این شاخص اعتبار متقاطع را برای تحلیل ساختار کواریانس پیشنهاد کرده اند که با دو نیمه کردن یک نمونه حاصل می شود. نمونه فرعی اول به عنوان نمونه ملاک و دومین نمونه به عنوان نمونه اعتبار به کار می رود. در این روش ماتریس کواریانس بازتولید شده از نمونه ملاک با ماتریس کواریانس اقتباس شده از نمونه فرعی یعنی مقایسه می شود. مقادیر نزدیک به صفر برای این شاخص نشان دهنده ی وجود اعتبار متقاطع برای مدل است. شاخص CVI به صورت زیر محاسبه می شود :

لازم به ذکر است که تعداد پارامترها و حجم نمونه، شاخص های ECVI وCVI را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

روش شبیه سازی :

روش دیگر برای بررسی اعتبار مدل استفاده از داده های شبیه سازی شده می باشد. در این حالت با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و تولید داده های خام، ماتریس واریانس و کواریانس جامعه شبیه سازی می شود. به این ترتیب با استفاده از ماتریس های تولید شده و شاخص های معرفی شده در قسمت قبل در مورد اعتبار مدل می توان تصمیم گیری نمود. نرم افزارهای LISREL،  Amos و EQS قابلیت شبیه سازی و مقایسه های لازم را دارا هستند.

 

خودگردان سازی :

روش خودگردان سازی با یک مجموعه داده ار نمونه های تصادفی به عنوان جایگزینی برای یک جامعه برخورد می کند و برای تولید برآورد ها و خطاهای معیار خودگردان نمونه ای، به دفعات مشخصی نمونه گیری مجدد را انجام می دهد. متوسط این برآورد ها و خطاهای معیار خودگردان نمونه ای محاسبه شده و نتایج برای به دست آوردن فاصله اطمینان برآوردهای خودگردان بکار می رود. این متوسط به نام برآوردگر خودگردان نامیده می شود. این برآوردگر و فاصله اطمینان مربوط به آن برای تعیین اینکه آماره های نمونه ای به عنوان برآوردی از پارامترهای جامعه تا چه اندازه پایداری دارند مورد استفاده قرار می گیرند.  واضح است که اگر نمونه اولیه تصادفی اتخاذ شده از جامعه نماینده واقعی جامعه نباشد آنگاه آماره ی نمونه ای و برآوردگر خودگردان به دست آمده از بازنمونه گیری به نتایج گمراه کننده ای می انجامد. روش خودگردان سازی زمانی در پژوهش به کار می رود که امکان گرفتن داده های نمونه ای مجدد و یا اعتبار متقاطع با دو نیمه کردن داده ها امکان پذیر نباشد. در نرم افزارهای مختلف مانند Amos  ،LISREL و EQS این امکان وجود دارد.  

 

 منابع : مقدمه ای بر مدل سازی معادله ساختاری ، نوشته رندال. ای. شوماخر و ریچارد.جی.لومکس/ ترجمه شده توسط دکتر وحید قاسمی/ انتشارات جامعه شناسان.

اعتماد به شرکت اطمينان شرق؛

داده ها، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل ها و اطلاعات شخصي شما کاملا محرمانه تلقي شده و در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.

شرکت آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب

براي انجام معادلات ساختاري با Lisrel & Amos

انجام مدل سازي معادلات ساختاري با نرم افزارهاي ليزرل و آموس

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت تخصصي نرم افزارهاي Eviews و Microfit:

eviews-iran.ir

 

سايت مدل يابي معادلات ساختاري پي ال اس:

smartpls.ir

 

سايت تحليل سلسله مراتبي -ahp- با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

تماس با تحليلگر Lisrel و يا Amos 

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743  (مشاوره تلفني ليزرل)

09198180991   (داراي تلگرام)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526 (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام :

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.

دانلود

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

نماد اعتماد را در تمام صفحات سايت مي توانيد ببينيد.

اصالت يک وب سايت را با گواهي هاي قانوني آن مي توان سنجيد