طرح مدل های معادله ساختاری در ليزرل– Lisrel

 

رویکرد مدل سازی معادله ساختاری شامل طرح مدل های اندازه گیری برای تعریف متغیرهای پنهان و سپس برقراری روابط یا معادلات ساختاری درمیان متغیرهای پنهان است. در این نوشتار سعی شده است اطلاعاتی در باره چگونگی طرح مدل های معادله ساختاری که از مهمترین بخش های تحلیل می باشد، گردآوری شود. در ابتدا تعریفی از  متغیرهای مشاهده شده و پنهان ارائه می شود و سپس به معرفی مدل های اندازه گیری و معادله ساختاری، فرض های لازم برای هر مدل در LISREL و همچنین زیر مدل های تعریف شده بر این اساس می پردازیم:

 

متغیرهای مشاهده شده و پنهان :

دو نوع اصلی از متغیرها در مدل سازی معادلات ساختاری شامل متغیرهای مشاهده شده (معرف) و متغیرهای پنهان (سازه) وجود دارند. متغیرهای پنهان مستقیما قابل مشاهده یا اندازه گیری نیستند بلکه به طور غیرمستقیم مورد مشادهده و اندازه گیری قرار می گیرند. براین اساس این متغیرها سازه هایی استنباط شده برمبنای متغیرهای مشاهده شده ای هستند که برای اندازه گیری گزینش شده اند. متغیرهای مشاهده شده یا معرف متغیرهایی هستند که مستقیما مورد مشاهده و اندازه گیری قرار می گیرند. از سوی دیگر متغیرهای مشاهده شده یا پنهان می توانند به صورت مستقل یاوابسته تعریف شوند. متغیرهای مستقلی که با فرض عدم وجود خطا اندازه گیری می شوند متغیرهای برونزا یا جریان دهنده و متغیرهای وابسته یا میانجی متغیرهای درونزا یا جریان گیرنده نامیده می شوند.

بر این اساس مدل معادله ساختاری شامل دو مؤلفه است : مدل اندازه گیری که در آن متغیرهای پنهان پیشنهاد و از طریق تحلیل عاملی تأییدی (CFA) آزمون می شوند و مدل ساختاری که در آن متغیرهای مشاهده شده ای که نشانگر متغیرهای پنهان هستند از راه های منطقی با هم مرتبط می شوند.

 

مدل اندازه گیری :

پژوهشگر مدل اندازه گیری را تدوین می کند تا رابطه بین متغیرهای پنهان و آشکار را تعیین نماید. مدل اندازه گیری مشخص می کند که متغیرهای مکنون(برونزا و درونزا) یا سازه های فرضی چگونه با متغیرهای مشاهده شده در ارتباط هستند و یا ازطریق آن ها سنجیده می شوند. یک مدل اندازه گیری باید به شکلی  تدوین یابد که بتواند به سؤالات زیر پاسخ دهد :

متغیرهای آشکار تا چه حد اندازه گیرنده متغیر پنهان مفروض هستند؟ کدام متغیرهای آشکار بهترین سنجه ها از یک متغیر پنهان خاص هستند؟ اندازه گیری های متغیرهای آشکار با چه میزان خطا همراه است؟

 روابط بین متغیرهای آشکار و پنهان بوسیله بارهای عاملی نشان داده می شود. بارهای عاملی تعیین می کند که یک متغیر آشکار تا چه حد در سنجش متغیر پنهان توانایی دارد. بارهای عاملی به عنوان ضرایب اعتبار نیز شناخته می شوند زیرا ضرب بار عاملی در نمره متغیر آشکار نشان می دهد که نمره متغیر آشکار تاچه حد معتبر است.

خطای اندازه گیری متغیر مشاهده شده به عنوان سهمی از نمره متغیر آشکار تعریف می شود که اندازه گیرنده مقدار دیگری جز متغیر پنهان مفروض است.

خطای اندازه گیری می تواند ناشی از این موارد باشد :

الف) متغیر آشکاری که متغیر پنهان دیگری را اندازه گیری می کند.

ب) عدم وجود قابلیت اعتماد. ج) وجود یک عامل در مرتبه بالاتر.

 

مدل ساختاری :

پژوهشگر مدل معادله ساختاری را تدوین می کند تا روابط مشخص میان متغیرهای پنهان را نشان دهد. به بیان دیگر مدل معادله ساختاری در نظر گرفته شده می تواند برای تعیین این که تا چه حد روابط از پیش فرض شده بوسیله داده های واریانس و کواریانس نمونه ای حمایت می شوند، تدوین و آزمون شود. روابط بین متغیرها به کمک معادلات ساختاری نشان داده می شوند. در این معادلات ضرایب ساختاری برای نشان دادن شدت (معناداری آماری) و جهت (مثبت یا منفی) رابطه تعریف می شوند. علاوه براین هر معادله ساختاری شامل جمله مزاحم یا همان خطای اندازه گیری است. خطای اندازه گیری سهمی از متغیر وابسته پنهان را نشان می دهد که به وسیله متغیر مستقل پنهان در معادله تبیین یا پیش بینی نشده است.

 

فرض های آماری مدل LISREL  :

به طور خلاصه فرض های آماری مدل LISREL به صورت زیر است :

· متغیرهای درسطح فاصله ای اندازه گیری می شوند.

· متغیرها در وضعیت خطی و جمع پذیر عمل می کنند. این فرض از طریق تعیین اثر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا بررسی می شود.

· بین متغیرهای برونزا وجود همخطی چندگانه کم است. همخطی چندگانه به همبستگی های درونی متغیرهای برونزا اطلاق می شو. بالا بودن میزان همخطی موجب عدم دقت و بی ثباتی در برآورد ضرایب رگرسیون می شود.

· جمله های خطا به صورت نرمال توزیع می شوند.

· یکسانی پراکندگی برقرار است. این فرض به معادل بودن واریانس های متغیردرونزا در سطوح مختلف متغیر برونزا اطلاق می شود.

 

زیرمدل های LISREL :

مدل عمومی لیزرل به صورت زیر تعریف می شود :

که متغیرهای و متغیرهای مشاهده شده، متغیرهای ومتغیرهای پنهان و ،وخطا نامیده می شوند. اگر هریک از متغیرهای پنهان یا مشاهده شده در مدل حضور نداشته باشند، یک مدل خاص یا فرعی حاصل می شود.

 

مدل های فرعی پیش گزیده LISREL به شرح ذیل است :

نوع اول :

وقتی مدل معادله ساختاری وجود نداشته باشد یعنی تنها متغیرهای مشاهده شده از نوع و متغیرهای پنهان از نوع در مدل وارد شوند. مدل به صورت حاصل می شود که یک مدل تحلیل عاملی برای متغیر است.

نوع دوم :

 در این مدل فقط متغیرهای نوع وحضور دارند ،مدل پیش گزیده به صورت   تعریف می شود که یک مدل تحلیل مسیر است. اگر در این مدل یک معادله رگرسیون چند متغیری را خواهیم داشت.

نوع سوم :

این مدل شامل متغیرهای ،و است. مدل پیش گزیده به صورت زیر تعریف می شود :

 

نوع چهارم :

در آخرین مدل تنها متغیرهای وحضور دارند و مدل پیش گزیده به صورت

تعریف می شود.

 

 

منابع :

1- مقدمه ای بر مدل سازی معادله ساختاری ، نوشته رندال. ای. شوماخر و ریچارد.جی.لومکس/ ترجمه شده توسط دکتر وحید قاسمی/ انتشارات جامعه شناسان.

2- مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل / نوشته دکتر حیدرعلی هومن/ انتشارات سمت .

مقالات و مباحث آماري قرار داده شده روي سايت با صرف وقت و هزينه فراهم شده است.

خواهشمند است هر گونه بهره برداري با ذکر نام اين سايت و حتما لينک مستقیم به آن انجام شود.

شرکت آماري اطمينان شرق

مطمئن ترين و تخصصي ترين در سراسر کشور، با قيمت مناسب

براي انجام معادلات ساختاري با Lisrel & Amos

انجام مدل سازي معادلات ساختاري با نرم افزارهاي ليزرل و آموس

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت آماري: 

spss-iran.ir

 

سايت ويژه تحليل با SPSS

spss-iran.com

 

سايت تخصصي نرم افزارهاي Eviews و Microfit:

eviews-iran.ir

 

سايت مدل يابي معادلات ساختاري پي ال اس:

smartpls.ir

 

سايت تحليل سلسله مراتبي -ahp- با اکسپرت چويس:

expertchoice.ir

Text Box: تاييد صلاحيت شده مرکز آمار  ايران

تماس با تحليلگر Lisrel و يا Amos 

پاسخگويي توسط خانم دهقان :

9099071743  (مشاوره تلفني ليزرل)

09198180991   (داراي تلگرام)

02188247683 (تلفن ثابت-تهران)

05137410739  (ثابت دفتر مشهد)

04136610647  (تلفن ثابت-تبريز)

05632232526 (تلفن ثابت-بيرجند)

ايميل :

mojtaba.farshchi@gmail.com

تلگرام براي سفارش کار:

@dehghan_hadise (09198180991)

کانال تلگرام :

@spss_iran

آدرس شرکت: مشهد، بلوار شهيد قرني، چهارراه مجد، ط 4، واحد 406

آرم ثبت شده شرکت آماري اطمينان شرق

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.

دانلود

جايزه داريد!! اگر مطمئن تر از ما يافتيد!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

نماد اعتماد را در تمام صفحات سايت مي توانيد ببينيد.

اصالت يک وب سايت را با گواهي هاي قانوني آن مي توان سنجيد