برای سفارش انجام فصل 4 پایان نامه با نرم افزار Lisrel یا Amos از طریق لینک پایین صفحات سایت برای ما پیام بفرستید
“اطمینان شرق” یک شرکت آماری دارای گرید مرکز آمار ایران، نماد اعتماد الکترونیک و تجربه 14 ساله است
مراقب برخی افراد سودجو که بدون داشتن تخصص آماری اقدام به قبول سفارش تحلیل معادلات ساختاری می کنند، باشید …
…. این افراد، پس از اخذ وجه قادر به پشتیبانی تا زمان دفاع پایان نامه و رفع ایرادات اساتید نیستند و به تماس های شما پاسخ نخواهند داد !!
…. این اشخاص اکثرا فاقد تلفن ثابت و آدرس دقیق دفتر کار بوده و هیچ نوع نظارتی از جانب نهادهای قانونی کشور را نپذیرفته اند.
سوالات خود در خصوص هر مطلبي که در سايت مطالعه مي کنيد را در بخش ديدگاه (در انتهاي مطلب) درج نماييد تا به آن پاسخ دهيم. از طريق ايميل از پاسخ ما به سوالتان مطلع خواهيد شد.
@جایزه دارید اگر مطمئن تر از ما یافتید ! @
تحلیل مسیر

تحلیل مسیر که برای نخستین بار از سوی سوول رایت توسعه یافت گسترش روش های رگرسیون و در حقیقت، کاربرد رگرسیون چندمتغیری در ارتباط با تدوین بارز مدل های علی است. هدف آن به دست آوردن برآوردهای کمی روابط علی بین مجموعه ای از متغیرهاست. روابط بین متغیرها در یک جهت جریان می یابد و به عنوان مسیرهای متمایزی در نظر گرفته می شود.

مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق ویژگی عمده آن یعنی نمودار مسیر که پیوندهای علی احتمالی بین متغیرها را آشکار می سازد، تبیین می شود. برای تهیه نمودار مسیر، اسامی متغیرها را نوشته و از هر متغیر پیکانی به سوی متغیر دیگری که معتقدیم در آن تاثیر دارد رسم می کنیم. برای درک بهتر مطلب ارجح است بین نمودارهای درونداد و برونداد تمایز قایل شویم. نمودار درونداد از پیش برای کمک به تحلیل رسم می شود و بیانگر پیوندهای علی پیش بینی شده از سوی فرضیه پژوهشگر است. اما نمودار برونداد آنچه را که واقعا در نتیجه تحلیل آماری به دست آمده است نشان می دهد.

تحلیل مسیر چه کاری می تواند انجام دهد؟

آنچه با اجرای این روش می توان انجام داد، بررسی الگوی روابط بین چندین متغیر است، در حالی که رابطه احتمالی علی میان آنها تایید و رد نمی شود. روشن است که اگر دو یا چند فرضیه علی از پیش تعیین شده را بتوان در یک نمودار مسیر درونداد نمایش داد، اندازه های نسبی ضرایب مسیر در نمودار برونداد ممکن است بیان کند که کدام یک از آنها از طریق داده ها بهتر پشتیبانی می شود.

نخستین گام در تحلیل مسیر، تعیین یک مدل ساختاری پیش تجربی است که همه متغیرهای مورد علاقه پژوهشگر را در بر می گیرد. مدل ساختاری شامل یک مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی ممکن بین متغیرها را توصیف می کند. در این فرآیند ابتدا یک سلسله مراتب علی مطرح می شود که درآن برخی متغیرها ممکن است علت احتمالی متغیرهای دیگر باشد، اما به طور قطع نمی تواند معلول آنها باشد. به بیان دیگر، ترتیب متغیرها به گونه ای است که متغیری که در مرتبه بالاتر این سلسله مراتب قرار دارد ممکن است علت متغیر مرتبه پایین تر از آن باشد، اما بعید است متغیر پایین تر علت متغیر مرتبه بالاتر از آن باشد.

تجزیه همبستگی های مشاهده شده

یکی از مزایای عمده تحلیل مسیر آن است که پژوهشگر را قادر می سازد که آثار مستقیم و غیرمستقیم یک متغیر را بر متغیر دیگر اندازه گرفته و مقدار آنها را با هم مقایسه کند. از مزایای دیگر تحلیل مسیر آن است که ما را قادر می سازد همبستگی بین دو متغیر را به صورت مجموع مسیرهای ساده و مرکب تجزیه کنیم، برخی از این مسیرها به گونه اساسی اثر غیرمستقیم بر معنا دارند و برخی دیگر احتمالا فاقد این ویژگی هستند. تجزیه همبستگی را می توان به روش های مختلف انجام داد. یک روش مبتنی بر شکل کاهش یافته معادله ساختاری است که در آن متغیر وابسته فقط بر حسب متغیرهای برونزا بیان می شود. روش دیگر آن است که از معادله تحلیل مسیر است، که متاسفانه کاربرد آن نیز در تجزیه همبستگی ها پیچیده است.

تجزیه همبستگی از این جهت مهم است که هم اطلاعاتی درباره فرآیندهای علی به دست می دهد، و هم از طریق آن می توان مناسبت و کفایت مدل را وقتی برخی پیوندها در ابتدا حذف شده باشند، مورد آزمون قرار داد. اگر مدل درست تدوین شده باشد، مقدار همبستگی تجربی بین دو متغیر باید برابر با مجموع مسیرهای ساده و مرکبی باشد که آن دو متغیر را با هم مرتبط می سازد. اگر این تساوی برقرار نباشد نشانه آن است که مدل احتمالا به گونه نامناسبی تدوین شده است، و در نتیجه نیاز به تجدید نظر دارد، اگر در مدل هیچ اتصالی حذف نشده باشد، تجزیه همبستگی نمی تواند به عنوان آزمون آن مدل به کار رود، زیرا رابطه بین همبستگی تجربی و مجموع مسیرهای ساده و مرکب در چنین موقعیتی یک نوع اتحاد ریاضی است.

تحلیل مسیر را می توان برای تجزیه همبستگی به صورت 4 مولفه به کار برد:

آثار مستقیم، آثار غیرمستقیم، آثار تحلیل نشده و آثار کاذب.

مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم در یک متغیر به خصوص، معرف اثر کلی، و مجموع آثار کاذب و تحلیل نشده بیانگر اثر غیر علی است. تبیین اثر مستقیم یک متغیر ساده است، زیرا در واقع همان ضریب مسیر است.

آثار غیر مستقیم به این دلیل به وجود می آید که یک متغیر می تواند به عنوان متغیر میانجی، رابطه بین متغیرهای دیگر را تعدیل کند.

ممکن است آثار غیرمستقیم بسیاری وجود داشته باشد که تعداد آنها بستگی به تعداد متغیرهای میانجی دارد.

وقتی دو متغیر معلول متغیر سوم باشند که قبلا در زنجیره ظاهر شده است، همبستگی بین دو متغیر هم منعکس کننده رابطه علی بین آنها و هم منعکس کننده اثر کاذب متغیر سوم است. سرانجام، آثار تحلیل نشده ناشی از عامل های برونزای همبسته با یکدیگر است. اثرکلی، برحسب تعریف، مجموع دو نوع تعیین کننده یعنی اثر مستقیم و غیر مستقیم است.

محدودیت های تحلیل مسیر

روش تحلیل مسیر به این دلیل محبوبیت یافته است که برآورد نقش نسبی متغیرها را در یک شبکه علی امکان پذیر، و پژوهشگر را ناگزیر می سازد ساختار علی زیربنای متغیرها را آشکار نماید. اما دارای این محدودیت است که نمی تواند ساختار علی زیربنایی را تایید کند؛ یعنی بیان می کند که نقش نسبی متغیرها بر یکدیگر چیست، اما ساختار علی مورد نظر را محقق نمی سازد. چون علت باید قبل از معلول باشد،‌ ترتیب زمانی وقوع متغیرها در تهیه نمودار مسیر باید محقق باشد. برای اطلاعات درباره ترتیب احتمالی متغیرها در دنیای واقعی ناگزیر هستیم به مفاهیم نظری و شعور عادی خود متکی باشیم. گاه مفاهیم ترتیب زمانی متغیرها ناقص و برقراری نمودار مسیر گمراه کننده خواهد بود. هرچند تحلیل مسیر مطالب بسیار مهمی عرضه می کند، اما محدودیت ها بالقوه آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از این محدودیت  به شرح زیر است:

تحلیل مسیر می تواند فرضیه های علی را ارزشیابی کند و در برخی از موقعیت ها نیز دو یا چند فرضیه علی را بیازماید. اما هرگز نمی تواند جهت علیت را محقق سازد.

تحلیل مسیر زمانی مفید است که فرضیه های روشنی برای آزمون، یا تعداد کمی فرضیه که همه آنها را بتوان در یک نمودار واحد نشان داد، در باشد.

تحلیل مسیر در مرحله اکتشافی کاربرد اندکی دارد. این روش را نمی توانیم در موقعیت هایی که حلقه بازخورد در فرضیه ها گنجانده شده است، به کار ببریم.

در نمودار مسیر، همه روابط باید از طریق رگرسیون چندمتغیری آزمون پذیر باشند.

همه متغیرهای مداخله گر باید در تحلیل رگسیون چند متغیری به عنوان متغیرهای وابسته عمل کنند. بنابراین همه آنها باید دارای مقیاسی فاصله ای باشند. اندازه های طبقه ای یا ترتیبی ( رتبه ای) تحلیل مسیر را ناممکن می سازد.

 

سفارش مدل سازی معادلات ساختاری و از جمله انجام تحلیل مسیر پذیرفته می شود.

 

تحلیل مسیر در معادلات ساختاری
4 (80%) 2 votes
درباره سيد مجتبي فرشچي

کارشناسی ارشد خود را در رشته آمار کاربردی از دانشگاه شهید بهشتی تهران گرفته ام. بعنوان مدیریت این شرکت، مایلم با کیفیت ترین خدمات و آموزش را در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارهای Lisrel و Amos به محققان و دانشجویان کشور ارائه نماییم.

21 دیدگاه در تحلیل مسیر در معادلات ساختاری
 1. با عرض سلام خدمت شما.
  بنده در پایان نامه ارشد خود از روش تحلیل مسیر استفاده میکنم و از نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل استفاده میکنم.
  متاسفانه در این زمینه هیچ گونه اطلاعاتی ندارم .
  اگر ممکنه بنده رو در این مقوله راهنمایی کنید. خدا خیرتان دهد.
  یه سوال دیگه هم دارم.
  مطالب تعریفی در باره تحلیل مسیر در هیچ مقاله ای نیست که بخواهم به ان استناد کنم.
  اگر ممکنه یه منبعی به این توضیحاتتون بدید ممنون میشم واما سوال اینکه ممکنه یه شماره تماس یا ادرس ایمیلی برای بنده ارسال کنید تا بتونم از راهنمایی های شما استفاده کنم؟ ممنون

  • سلام. پاسخ شما که توسط همکار خوبمان خانم دهقان آماده شده است:
   تحلیل مسیر:
   تحلیل مسیر زمانی استفاده می شود که اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر مستقل روی متغیر وابسته مد نظر باشد.
   تحلیل مسیر تعمیم یافته روش رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تدوین مدل های علی است.
   تحلیل مسیر یک روش پیشرفته آماری است که به کمک آن می توان علاوه بر تاثیر مستقیم، تاثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نیز شناسایی کرد.
   بنابراین مهمترین مزیتی که تحلیل مسیر نسبت به روش رگرسیون دارد، این است که در روش تحلیل رگرسیون، تنها قادر به شناسایی تاثیرات مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته هستیم، اما در روش تحلیل مسیر علاوه بر تاثیرات مستقیم، امکان شناسایی تاثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نیز وجود دارد.
   علاوه بر این، در تحلیل مسیر می توان میزان کاذب بودن روابط بین متغیرها را نیز نشان داد. یعنی چقدر از این روابط ناشی از متغیر مستقل مورد نظر و چقدر ناشی از متغیرهای خارج از تحلیل می باشد.
   تحلیل مسیر زمانی استفاده می شود که علاوه بر متغیر اصلی مستقل و متغیر اصلی وابسته، متغیر میانجی یا متغیر تعدیلگر وجود داشته باشد.
   مهم ترین بخش در تحلیل مسیر، رسم نمودار به صورت روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته می باشد.
   منبع:
   ۱. راهنمای جامع کاربرد اس پی اس اس در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های کمی)، نوشته دکتر کرم حبیب پورگتابی و دکتر رضا صفری شالی، انتشارات متفکران، چاپ ششم، پاییز ۱۳۹۴.
   ۲. مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، نوشته دکتر حیدرعلی هومن، انتشارات سمت، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۴.

   برای ارتباط با خانم دهقان و طرح سوالات دیگر با شماره ۰۹۱۹۸۱۸۰۹۹۱ در پیام رسان ها (تلگرام، سروش، …) ارتباط بگیرید.

 2. با سلام.
  برای به دست آوردن اثرات غیر مستقیم و اثرات کل در پی ال اس از کدام مسیر باید رفت؟
  اگر لطف کنید مسیر را بهم بگید ممنون میشم.

  • سيد مجتبي فرشچي ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ در ۲۱:۴۶ پاسخ

   سلام
   در پی ال اس اثرات کل در خروجی متنی بوت استرپینگ موجود هست، ولی برای اثرات غیر مستقیم باید از آزمون سوبل استفاده بشه.

 3. سلام نحوه محاسبه اثر غیر مستقیم در تحلیل مسیر با spssچگونه است

  • سيد مجتبي فرشچي ۲۳ تیر ۱۳۹۷ در ۱۱:۵۹ پاسخ

   سلام. باید برای تمام متغیرهای مستقل اصلی و فرعی (میانجی) و متغیر وابسته اصلی رگرسیون گرفته شود و ضریب بتا یادداشت شود و در مرحله بعد با توجه به خطای استاندارد و ضریب بتا، با آزمون سوبل تی استیودنت و ضریب بتا رابطه غیر مستقیم به دست آید و از جمع اثرات مستقیم و غیر مستقیم ( ضریب بتا مستقیم و غیر مستقیم) تحلیل مسیر انجام شود. و مشخص شود که چه مسیر و با چه ضریبی تاثیر بیشتری دارد

 4. سلام وقت بخیر و ممنون از سایت خوبتون
  من سوالاتی در مورد نرم افزار pls دارم
  اینکه ضرائب مسیر آیا می تونه منفی و یا کمتر از ۰.۴ باشه ؟
  و اینکه تو آزمون آماره تی اگه کمتر از ۱.۹۶ تو بعضی از متغیرها داشته باشیم باید مدل را تغییر دهیم ؟
  تو تحلیل اینایی که کمتر از مقدار ۰.۴ و ۱.۹۶ هستن موندم
  ممنون می شم اگه راهنماییم کنید.

  • سلام. بله ضریب می تواند منفی و کمتر از ۰.۴ باشد.
   اگر مقدار تی ولیو کمتر از ۱.۹۶ هست به دو صورت باید عمل بشه. اگر بین متغیرهای پنهان هست که یعنی رابطه این دو متغیر معنی دار نیست. اگر بین متغیر پنهان و سوال مربوط به آن هست باید یا سوال اصلاح شود و یا اگر تعداد سوالات کمتر از ۳ نمی شود حذف شود.
   شما حتما باید یک منبع برای این نرم افزار مطالعه بفرمایید.

 5. من برای تحلیل فرضیات پایان نامه باید از روش معادلات ساختاری استفاده می کردم. الان که فصل چهار رو از آماریست تحویل گرفتم میبینم که از روش تحلیل مسیر استفاده شده. آیا تحلیل مسیر همون معادلات ساختاریه؟؟؟؟؟؟

  • تحلیل مسیر بخشی از معادلات ساختاری هست.
   معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل یا اسمارت پی ال اس انجام می شود. و به غیر از تحلیل مسیر مراحل دیگری نیز دارد.

 6. با سلام و احترام
  نحوه تفسیر ضرایب مسیر در PLS چگونه است؟
  اگر ضریب منفی باشد و مقدار T بالاتر از ۱.۹۶ باشد چگونه تفسیر می شود؟
  اگر ضریب منفی باشد و مقدار T کمتر از ۱.۹۶ باشد چگونه تفسیر می شود؟
  اگر یک متغیر تعدیل گر که بر رابطه متغیر مستقل و وابسته تاثیر می گذارد و ضریب مسیرش منفی است اما T بالاتر از ۱.۹۶ دارد چگونه تفسیر می شود؟

  • سيد مجتبي فرشچي ۲ مهر ۱۳۹۷ در ۰۹:۵۲ پاسخ

   سلام. برای معنی داری رابطه یا تاثیر حتما مقدار T بیشتر از ۱.۹۶ باشد.
   اگر ضریب منفی بود یعنی تاثیر گذاری معکوس هست. یعنی متغیر مستقل و وابسته رابطه عکس با هم دارند.
   در تعدیلگری منفی و مثبت مهم نیست و فقط مقدار T باید معنی دار باشد تا اثر تعدیلگری داشته باشد.

 7. با سلام و ادب
  با تشکر از راهنمایی شما.

 8. سلام
  آقای فرشچی از اینکه به سوالات افراد پاسخ می دهید متشکرم
  من یک سوال از شما داشتم و آن اینکه اگر در pls2 ضریب مسیر بین دو متغیر پنهان منفی باشد و مقدار تی آن از ۱.۹۶ بالاتر باشد چگونه تفسیر می شود آیا می توان گفت که با توجه به اینکه ضریب مسیر متغیر مستقل x بر متغیر وابسته y منفی است بنابراین رابطه بین آنها معکوس است و با در نظر گرفتن مقدار تی آنها که از ۱.۹۶ بالاتر است پس فرضیه تایید می شود یعنی با افزایش متغیر xمتغیر y افزایش می یابد. و این با رابطه معکوس بودن بین دو متغیر که در قسمت ضریب مسیر به آن اشاره شد منافاتی ندارد.
  با سپاس فراوان

  • سيد مجتبي فرشچي ۱۲ مهر ۱۳۹۷ در ۱۶:۱۳ پاسخ

   سلام. اگر ضریب منفی و معنی دار هست، یعنی رابطه معکوس هست و معنی دار. یعنی با افزایش متغیر مستقل متغیر وابسته کاهش می یابد.
   اگر در فرضیه رابطه مثبت و معنی دار مد نظر باشد و ضریب منفی و معنی دار باشد، فرضیه رد می شود.

 9. ناهید مال عزیزی ۱۰ آبان ۱۳۹۷ در ۱۶:۱۸ پاسخ

  سلام .روز بخیر…من یکسر ی نتایج انالیزتحلیل مسیر برای مقا له ام دارم که توسط یک متخصص آمار انجام شده ( مدت زمانی گذشته) ولی احساسم اینه که نواقصی داره..با توجه به اینکه من پرسشنامه ها رو ندارم چطور میتونم بفهمم که آیا کامل و درسته یا نه ؟…ممنون

  • سيد مجتبي فرشچي ۱۹ آبان ۱۳۹۷ در ۰۱:۱۰ پاسخ

   سلام. وقت بخیر
   هم باید داده های خام شما در اکسل موجود باشد و هم پرسشنامه. برای بررسی باید مجدد خروجی ها از نرم افزار گرفته شوند.

 10. سلام وقت بخیر
  می خواستم بدونم در مدل یابی اگر داده ها ی گمشده داشته باشیم می توانیم تحلیل رو انجام بدیم یا ایموس جواب نمیده
  مثلا هر نفر سه پرسشنامه باید پر کنه ولی بخشی از صفحه هات پرسشنامه جواب داده نشده
  اون فرد رو کلا باید خذف کنیم ؟
  برای مدل یابی منحصرا منظورم هست
  برای ایموس

  • سيد مجتبي فرشچي ۱۹ آبان ۱۳۹۷ در ۰۱:۱۱ پاسخ

   سلام. در ایموس، داده گمشده نباید وجود داشته باشد. می توانید با میانه یا مد جایگذاری نمایید (اگر تعداد داده های گمشده کم است).

 11. با سلام و احترام
  آیا در نرم افزار اسمارت پی ال اس همیشه مقدار T بالاتر از ۱.۹۶ می باشد و هیچگاه این مقدار منفی نخواهد بود؟ حتی اگر اگر ضریب مسیر منفی باشد، مقدار T بالاتر از ۱.۹۶ خواهد بود؟

  • سيد مجتبي فرشچي ۱۹ آبان ۱۳۹۷ در ۰۱:۱۲ پاسخ

   سلام. در اسمارت پی ال اس از قدر مطلق T استفاده می شود و همیشه مثبت است. اما می تواند کمتر یا بیشتر از ۱.۹۶ باشد.


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام؛ پس از مطالعه هر مطلب در سايت، مي توانيد سوالات خود را در بخش ديدگاه در پايين آن صفحه درج نماييد. ما پاسخ خواهيم داد و شما از طريق ايميل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهيد شد.

شرکت آماری اطمینان شرق

1
×
سلام. چنانچه قصد سفارش تحلیل دارید، می توانید از طریق واتس آپ {09198180991} با ما ارتباط بگیرید.
روی آیکن واتس آپ کلیک کنید:
بر روي فلش ها کليک نماييد تا زير منوها نمايش داده شود