تحلیل مسیر

تحليل مسير که براي نخستين بار از سوي سوول رايت توسعه يافت گسترش روش هاي رگرسيون و در حقيقت، کاربرد رگرسيون چندمتغيري در ارتباط با تدوين بارز مدل هاي علي است. هدف آن به دست آوردن برآوردهاي کمي روابط علي بين مجموعه اي از متغيرهاست. روابط بين متغيرها در يک جهت جريان مي يابد و به عنوان مسيرهاي متمايزي در نظر گرفته مي شود.

مفاهيم تحليل مسير در بهترين صورت از طريق ويژگي عمده آن يعني نمودار مسير که پيوندهاي علي احتمالي بين متغيرها را آشکار مي سازد، تبيين مي شود. براي تهيه نمودار مسير، اسامي متغيرها را نوشته و از هر متغير پيکاني به سوي متغير ديگري که معتقديم در آن تاثير دارد رسم مي کنيم. براي درک بهتر مطلب ارجح است بين نمودارهاي درونداد و برونداد تمايز قايل شويم. نمودار درونداد از پيش براي کمک به تحليل رسم مي شود و بيانگر پيوندهاي علي پيش بيني شده از سوي فرضيه پژوهشگر است. اما نمودار برونداد آنچه را که واقعا در نتيجه تحليل آماري به دست آمده است نشان مي دهد.

تحليل مسير چه کاري مي تواند انجام دهد؟

آنچه با اجراي اين روش مي توان انجام داد، بررسي الگوي روابط بين چندين متغير است، در حالي که رابطه احتمالي علي ميان آنها تاييد و رد نمي شود. روشن است که اگر دو يا چند فرضيه علي از پيش تعيين شده را بتوان در يک نمودار مسير درونداد نمايش داد، اندازه هاي نسبي ضرايب مسير در نمودار برونداد ممکن است بيان کند که کدام يک از آنها از طريق داده ها بهتر پشتيباني مي شود.

نخستين گام در تحليل مسير، تعيين يک مدل ساختاري پيش تجربي است که همه متغيرهاي مورد علاقه پژوهشگر را در بر مي گيرد. مدل ساختاري شامل يک مجموعه معادله ساختاري است که روابط علي ممکن بين متغيرها را توصيف مي کند. در اين فرآيند ابتدا يک سلسله مراتب علي مطرح مي شود که درآن برخي متغيرها ممکن است علت احتمالي متغيرهاي ديگر باشد، اما به طور قطع نمي تواند معلول آنها باشد. به بيان ديگر، ترتيب متغيرها به گونه اي است که متغيري که در مرتبه بالاتر اين سلسله مراتب قرار دارد ممکن است علت متغير مرتبه پايين تر از آن باشد، اما بعيد است متغير پايين تر علت متغير مرتبه بالاتر از آن باشد.

تجزيه همبستگي هاي مشاهده شده

يکي از مزاياي عمده تحليل مسير آن است که پژوهشگر را قادر مي سازد که آثار مستقيم و غيرمستقيم يک متغير را بر متغير ديگر اندازه گرفته و مقدار آنها را با هم مقايسه کند. از مزاياي ديگر تحليل مسير آن است که ما را قادر مي سازد همبستگي بين دو متغير را به صورت مجموع مسيرهاي ساده و مرکب تجزيه کنيم، برخي از اين مسيرها به گونه اساسي اثر غيرمستقيم بر معنا دارند و برخي ديگر احتمالا فاقد اين ويژگي هستند. تجزيه همبستگي را مي توان به روش هاي مختلف انجام داد. يک روش مبتني بر شکل کاهش يافته معادله ساختاري است که در آن متغير وابسته فقط بر حسب متغيرهاي برونزا بيان مي شود. روش ديگر آن است که از معادله تحليل مسير است، که متاسفانه کاربرد آن نيز در تجزيه همبستگي ها پيچيده است.

تجزيه همبستگي از اين جهت مهم است که هم اطلاعاتي درباره فرآيندهاي علي به دست مي دهد، و هم از طريق آن مي توان مناسبت و کفايت مدل را وقتي برخي پيوندها در ابتدا حذف شده باشند، مورد آزمون قرار داد. اگر مدل درست تدوين شده باشد، مقدار همبستگي تجربي بين دو متغير بايد برابر با مجموع مسيرهاي ساده و مرکبي باشد که آن دو متغير را با هم مرتبط مي سازد. اگر اين تساوي برقرار نباشد نشانه آن است که مدل احتمالا به گونه نامناسبي تدوين شده است، و در نتيجه نياز به تجديد نظر دارد، اگر در مدل هيچ اتصالي حذف نشده باشد، تجزيه همبستگي نمي تواند به عنوان آزمون آن مدل به کار رود، زيرا رابطه بين همبستگي تجربي و مجموع مسيرهاي ساده و مرکب در چنين موقعيتي يک نوع اتحاد رياضي است.

تحليل مسير را مي توان براي تجزيه همبستگي به صورت 4 مولفه به کار برد:

آثار مستقيم، آثار غيرمستقيم، آثار تحليل نشده و آثار کاذب.

مجموع آثار مستقيم و غيرمستقيم در يک متغير به خصوص، معرف اثر کلي، و مجموع آثار کاذب و تحليل نشده بيانگر اثر غير علي است. تبيين اثر مستقيم يک متغير ساده است، زيرا در واقع همان ضريب مسير است.

آثار غير مستقيم به اين دليل به وجود مي آيد که يک متغير مي تواند به عنوان متغير ميانجي، رابطه بين متغيرهاي ديگر را تعديل کند.

ممکن است آثار غيرمستقيم بسياري وجود داشته باشد که تعداد آنها بستگي به تعداد متغيرهاي ميانجي دارد.

وقتي دو متغير معلول متغير سوم باشند که قبلا در زنجيره ظاهر شده است، همبستگي بين دو متغير هم منعکس کننده رابطه علي بين آنها و هم منعکس کننده اثر کاذب متغير سوم است. سرانجام، آثار تحليل نشده ناشي از عامل هاي برونزاي همبسته با يکديگر است. اثرکلي، برحسب تعريف، مجموع دو نوع تعيين کننده يعني اثر مستقيم و غير مستقيم است.

محدوديت هاي تحليل مسير

روش تحليل مسير به اين دليل محبوبيت يافته است که برآورد نقش نسبي متغيرها را در يک شبکه علي امکان پذير، و پژوهشگر را ناگزير مي سازد ساختار علي زيربناي متغيرها را آشکار نمايد. اما داراي اين محدوديت است که نمي تواند ساختار علي زيربنايي را تاييد کند؛ يعني بيان مي کند که نقش نسبي متغيرها بر يکديگر چيست، اما ساختار علي مورد نظر را محقق نمي سازد. چون علت بايد قبل از معلول باشد،‌ ترتيب زماني وقوع متغيرها در تهيه نمودار مسير بايد محقق باشد. براي اطلاعات درباره ترتيب احتمالي متغيرها در دنياي واقعي ناگزير هستيم به مفاهيم نظري و شعور عادي خود متکي باشيم. گاه مفاهيم ترتيب زماني متغيرها ناقص و برقراري نمودار مسير گمراه کننده خواهد بود. هرچند تحليل مسير مطالب بسيار مهمي عرضه مي کند، اما محدوديت ها بالقوه آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. برخي از اين محدوديت  به شرح زير است:

تحليل مسير مي تواند فرضيه هاي علي را ارزشيابي کند و در برخي از موقعيت ها نيز دو يا چند فرضيه علي را بيازمايد. اما هرگز نمي تواند جهت عليت را محقق سازد.

تحليل مسير زماني مفيد است که فرضيه هاي روشني براي آزمون، يا تعداد کمي فرضيه که همه آنها را بتوان در يک نمودار واحد نشان داد، در باشد.

تحليل مسير در مرحله اکتشافي کاربرد اندکي دارد. اين روش را نمي توانيم در موقعيت هايي که حلقه بازخورد در فرضيه ها گنجانده شده است، به کار ببريم.

در نمودار مسير، همه روابط بايد از طريق رگرسيون چندمتغيري آزمون پذير باشند.

همه متغيرهاي مداخله گر بايد در تحليل رگسيون چند متغيري به عنوان متغيرهاي وابسته عمل کنند. بنابراين همه آنها بايد داراي مقياسي فاصله اي باشند. اندازه هاي طبقه اي يا ترتيبي ( رتبه اي) تحليل مسير را ناممکن مي سازد.

 

سفارش مدل سازی معادلات ساختاری و از جمله انجام تحلیل مسیر پذیرفته می شود.

 

سيد مجتبي فرشچي
درباره ی سيد مجتبي فرشچي

کارشناسی ارشد خود را در رشته آمار کاربردی از دانشگاه شهید بهشتی تهران گرفته ام. بعنوان مدیریت این شرکت، مایلم با کیفیت ترین خدمات و آموزش را در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارهای Lisrel و Amos به محققان و دانشجویان کشور ارائه نماییم.

51 پاسخ به تحليل مسير در معادلات ساختاری
 1. Avatar
  روح الله پیرایش 7 می 2018 در 02:21 پاسخ

  با عرض سلام خدمت شما.
  بنده در پایان نامه ارشد خود از روش تحلیل مسیر استفاده میکنم و از نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل استفاده میکنم.
  متاسفانه در این زمینه هیچ گونه اطلاعاتی ندارم .
  اگر ممکنه بنده رو در این مقوله راهنمایی کنید. خدا خیرتان دهد.
  یه سوال دیگه هم دارم.
  مطالب تعریفی در باره تحلیل مسیر در هیچ مقاله ای نیست که بخواهم به ان استناد کنم.
  اگر ممکنه یه منبعی به این توضیحاتتون بدید ممنون میشم واما سوال اینکه ممکنه یه شماره تماس یا ادرس ایمیلی برای بنده ارسال کنید تا بتونم از راهنمایی های شما استفاده کنم؟ ممنون

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 8 می 2018 در 17:07 پاسخ

   سلام. پاسخ شما که توسط همکار خوبمان خانم دهقان آماده شده است:
   تحليل مسير:
   تحليل مسير زماني استفاده مي شود که اثرات مستقيم و غير مستقيم متغير مستقل روي متغير وابسته مد نظر باشد.
   تحليل مسير تعميم يافته روش رگرسيون چند متغيره در ارتباط با تدوين مدل هاي علي است.
   تحليل مسير يک روش پيشرفته آماري است که به کمک آن مي توان علاوه بر تاثير مستقيم، تاثيرات غير مستقيم هر يک از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را نيز شناسايي کرد.
   بنابراين مهمترين مزيتي که تحليل مسير نسبت به روش رگرسيون دارد، اين است که در روش تحليل رگرسيون، تنها قادر به شناسايي تاثيرات مستقيم هر متغير مستقل بر متغير وابسته هستيم، اما در روش تحليل مسير علاوه بر تاثيرات مستقيم، امکان شناسايي تاثيرات غير مستقيم هر يک از متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نيز وجود دارد.
   علاوه بر اين، در تحليل مسير مي توان ميزان کاذب بودن روابط بين متغيرها را نيز نشان داد. يعني چقدر از اين روابط ناشي از متغير مستقل مورد نظر و چقدر ناشي از متغيرهاي خارج از تحليل مي باشد.
   تحليل مسير زماني استفاده مي شود که علاوه بر متغير اصلي مستقل و متغير اصلي وابسته، متغير ميانجي يا متغير تعديلگر وجود داشته باشد.
   مهم ترين بخش در تحليل مسير، رسم نمودار به صورت روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته مي باشد.
   منبع:
   1. راهنماي جامع کاربرد اس پي اس اس در تحقيقات پيمايشي (تحليل داده هاي کمي)، نوشته دکتر کرم حبيب پورگتابي و دکتر رضا صفري شالي، انتشارات متفکران، چاپ ششم، پاييز 1394.
   2. مدل يابي معادلات ساختاري با کاربرد نرم افزار ليزرل، نوشته دکتر حيدرعلي هومن، انتشارات سمت، چاپ اول، تابستان 1384.

   برای ارتباط با خانم دهقان و طرح سوالات دیگر با شماره 09198180991 در پیام رسان ها (تلگرام، سروش، …) ارتباط بگیرید.

 2. Avatar

  با سلام.
  برای به دست آوردن اثرات غیر مستقیم و اثرات کل در پی ال اس از کدام مسیر باید رفت؟
  اگر لطف کنید مسیر را بهم بگید ممنون میشم.

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 21 ژوئن 2018 در 21:46 پاسخ

   سلام
   در پي ال اس اثرات کل در خروجي متني بوت استرپينگ موجود هست، ولي براي اثرات غير مستقيم بايد از آزمون سوبل استفاده بشه.

 3. Avatar

  سلام نحوه محاسبه اثر غیر مستقیم در تحلیل مسیر با spssچگونه است

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 14 جولای 2018 در 11:59 پاسخ

   سلام. بايد براي تمام متغيرهاي مستقل اصلي و فرعي (ميانجي) و متغير وابسته اصلي رگرسيون گرفته شود و ضريب بتا يادداشت شود و در مرحله بعد با توجه به خطاي استاندارد و ضريب بتا، با آزمون سوبل تي استيودنت و ضريب بتا رابطه غير مستقيم به دست آيد و از جمع اثرات مستقيم و غير مستقيم ( ضريب بتا مستقيم و غير مستقيم) تحليل مسير انجام شود. و مشخص شود که چه مسير و با چه ضريبي تاثير بيشتري دارد

 4. Avatar

  سلام وقت بخیر و ممنون از سایت خوبتون
  من سوالاتی در مورد نرم افزار pls دارم
  اینکه ضرائب مسیر آیا می تونه منفی و یا کمتر از 0.4 باشه ؟
  و اینکه تو آزمون آماره تی اگه کمتر از 1.96 تو بعضی از متغیرها داشته باشیم باید مدل را تغییر دهیم ؟
  تو تحلیل اینایی که کمتر از مقدار 0.4 و 1.96 هستن موندم
  ممنون می شم اگه راهنماییم کنید.

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 1 سپتامبر 2018 در 03:28 پاسخ

   سلام. بله ضريب مي تواند منفي و کمتر از 0.4 باشد.
   اگر مقدار تي وليو کمتر از 1.96 هست به دو صورت بايد عمل بشه. اگر بين متغيرهاي پنهان هست که يعني رابطه اين دو متغير معني دار نيست. اگر بين متغير پنهان و سوال مربوط به آن هست بايد يا سوال اصلاح شود و يا اگر تعداد سوالات کمتر از 3 نمي شود حذف شود.
   شما حتما بايد يک منبع براي اين نرم افزار مطالعه بفرماييد.

 5. Avatar

  من برای تحلیل فرضیات پایان نامه باید از روش معادلات ساختاری استفاده می کردم. الان که فصل چهار رو از آماریست تحویل گرفتم میبینم که از روش تحلیل مسیر استفاده شده. آیا تحلیل مسیر همون معادلات ساختاریه؟؟؟؟؟؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 16 سپتامبر 2018 در 12:17 پاسخ

   تحليل مسير بخشي از معادلات ساختاري هست.
   معادلات ساختاري با نرم افزار ليزرل يا اسمارت پي ال اس انجام مي شود. و به غير از تحليل مسير مراحل ديگري نيز دارد.

 6. Avatar

  با سلام و احترام
  نحوه تفسیر ضرایب مسیر در PLS چگونه است؟
  اگر ضریب منفی باشد و مقدار T بالاتر از 1.96 باشد چگونه تفسیر می شود؟
  اگر ضریب منفی باشد و مقدار T کمتر از 1.96 باشد چگونه تفسیر می شود؟
  اگر یک متغیر تعدیل گر که بر رابطه متغیر مستقل و وابسته تاثیر می گذارد و ضریب مسیرش منفی است اما T بالاتر از 1.96 دارد چگونه تفسیر می شود؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 24 سپتامبر 2018 در 09:52 پاسخ

   سلام. برای معنی داری رابطه یا تاثیر حتما مقدار T بیشتر از ۱.۹۶ باشد.
   اگر ضریب منفی بود یعنی تاثیر گذاری معکوس هست. یعنی متغیر مستقل و وابسته رابطه عکس با هم دارند.
   در تعدیلگری منفی و مثبت مهم نیست و فقط مقدار T باید معنی دار باشد تا اثر تعدیلگری داشته باشد.

 7. Avatar

  با سلام و ادب
  با تشکر از راهنمایی شما.

 8. Avatar

  سلام
  آقای فرشچی از اینکه به سوالات افراد پاسخ می دهید متشکرم
  من یک سوال از شما داشتم و آن اینکه اگر در pls2 ضریب مسیر بین دو متغیر پنهان منفی باشد و مقدار تی آن از 1.96 بالاتر باشد چگونه تفسیر می شود آیا می توان گفت که با توجه به اینکه ضریب مسیر متغیر مستقل x بر متغیر وابسته y منفی است بنابراین رابطه بین آنها معکوس است و با در نظر گرفتن مقدار تی آنها که از 1.96 بالاتر است پس فرضیه تایید می شود یعنی با افزایش متغیر xمتغیر y افزایش می یابد. و این با رابطه معکوس بودن بین دو متغیر که در قسمت ضریب مسیر به آن اشاره شد منافاتی ندارد.
  با سپاس فراوان

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 4 اکتبر 2018 در 16:13 پاسخ

   سلام. اگر ضریب منفی و معنی دار هست، یعنی رابطه معکوس هست و معنی دار. یعنی با افزایش متغیر مستقل متغیر وابسته کاهش می یابد.
   اگر در فرضیه رابطه مثبت و معنی دار مد نظر باشد و ضریب منفی و معنی دار باشد، فرضیه رد می شود.

 9. Avatar
  ناهید مال عزیزی 1 نوامبر 2018 در 16:18 پاسخ

  سلام .روز بخیر…من یکسر ی نتایج انالیزتحلیل مسیر برای مقا له ام دارم که توسط یک متخصص آمار انجام شده ( مدت زمانی گذشته) ولی احساسم اینه که نواقصی داره..با توجه به اینکه من پرسشنامه ها رو ندارم چطور میتونم بفهمم که آیا کامل و درسته یا نه ؟…ممنون

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 10 نوامبر 2018 در 01:10 پاسخ

   سلام. وقت بخیر
   هم باید داده های خام شما در اکسل موجود باشد و هم پرسشنامه. برای بررسی باید مجدد خروجی ها از نرم افزار گرفته شوند.

 10. Avatar

  سلام وقت بخیر
  می خواستم بدونم در مدل یابی اگر داده ها ی گمشده داشته باشیم می توانیم تحلیل رو انجام بدیم یا ایموس جواب نمیده
  مثلا هر نفر سه پرسشنامه باید پر کنه ولی بخشی از صفحه هات پرسشنامه جواب داده نشده
  اون فرد رو کلا باید خذف کنیم ؟
  برای مدل یابی منحصرا منظورم هست
  برای ایموس

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 10 نوامبر 2018 در 01:11 پاسخ

   سلام. در ایموس، داده گمشده نباید وجود داشته باشد. می توانید با میانه یا مد جایگذاری نمایید (اگر تعداد داده های گمشده کم است).

 11. Avatar

  با سلام و احترام
  آیا در نرم افزار اسمارت پی ال اس همیشه مقدار T بالاتر از ۱.۹۶ می باشد و هیچگاه این مقدار منفی نخواهد بود؟ حتی اگر اگر ضریب مسیر منفی باشد، مقدار T بالاتر از ۱.۹۶ خواهد بود؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 10 نوامبر 2018 در 01:12 پاسخ

   سلام. در اسمارت پی ال اس از قدر مطلق T استفاده می شود و همیشه مثبت است. اما می تواند کمتر یا بیشتر از 1.96 باشد.

 12. Avatar

  سلام
  من پرسشنامم استاندارد هست و الان داده هام رو جمع کردم و دارم فصل چهارم رو با pls انجام میدم ولی در قسمت روایی واگرا قسمت بارهای عرضی روایی تایید نمی شود یعنی برای بعضی از متغیر هام عدد روی قطر اصلی کوچکتر هست. چی کار می تونم بکنم؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 29 دسامبر 2018 در 20:13 پاسخ

   سلام. باید در مواردی که روایی تایید نمی شود یا مجدد داده جمع آوری شود یا سوالی که باعث عدم واگرایی می شود حذف گردد.

 13. Avatar

  سلام و عرض خسته نباشید
  وقتی بوت استراب دو مسیر غیر معنی دار است چه راهکاری میشه داد؟
  مثلن پرسشنامه ای را که استاندارد است در ایران پخش کردیم و پس از طی مراحلی که به ضریب معنی داری مدل رسیدیم 2 مسیر بوت استراب غیر معنی دار شده یعنی بایستی بیخیال مدل شویم؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 13 ژانویه 2019 در 18:56 پاسخ

   سلام. اگر مدل برازش مناسب دارد یعنی آن دو مسیر معنی دار نشده و رابطه رد می شود.
   اگر برازش مدل پایین هست باید بررسی کنید که با حذف این رابطه ها برازش بهتر می شود یا خیر.
   اگر حذف باعث بهبود شود باید رابطه ها از مدل حذف شود. یعنی مدل اصلاح شده ارائه دهید.

 14. Avatar

  با سلام و عرض ادب مجدد
  آیا با نرم افزار pls میشه تحلیل عاملی تاییدی گرفت؟

 15. Avatar
  بهروز پارسا 9 فوریه 2019 در 14:48 پاسخ

  سلام. در مورد تحلیل معادلات ساختاری (SEM) که با AMOS تست شده است، در ارتباط با مجموع اثرات استاندارد شده (standardized total effects) وزن تاثیر بین چه بازه ای قرار دارد؟ (آیا بین 0 تا 1 است)؟ و چگونه رتبه بندی می شود؟ ایا می توان بر مبنای کوهن گفت که پایین 0/5 اثر ضعیف و بالای 0/8 اثر شدید است؟ تشکر

 16. Avatar
  روح الله پیرایش 6 مارس 2019 در 14:58 پاسخ

  با عرض سلام ممنون از پاسخگویی مناسب تون.
  سوالی درباره تحلیل روابط غیر مستقیم و … داشتم.
  حقیقتش تمامی مدل ها رو براورد کرد ولی ضرایب مؤثر در روابط غیر مستقیم و کاذب و تحلیل نشده رو هرچی خوندم متوجه نشدم.
  اگه ممکنه یه راهنمایی کنید که یک متغیر به چه صورت اثر غیر مستقیم میتونه داشته باشه؟
  و اینکه مقدار ضریب تاثیر اون متغیر چقدر میشه و چطوری محاسبه میکنند؟
  خیلی ممنونم از سایت خوبتون.

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 15 مارس 2019 در 16:27 پاسخ

   سلام. در کتاب های نرم افزارهای معادلات ساختاری در بخش تحلیل مسیر کاملا توضیح داده شده است.
   اثرات غیر مستقیم با وجود متغیر میانجی از ضرب دو مسیر مستقیم به دست می آید و مقدار تی از طریق آزمون سوبل.
   اثرات کل از مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم حاصل می شود.

 17. Avatar

  سلام
  ببخشید من تحلیل مسیر انجام دادم. اما نمی دونم که اثرات غیر مستقیم را از کجای نرم افزار پیدا کنم.
  از نرم فازار لیزرل استفاده کردم.
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 11 جولای 2019 در 01:21 پاسخ

   سلام. از برگه خروجي ليزرل اثرات غير مستقيم.
   البته مي توانيد از ضرب، ضريب هاي استاندارد مستقيم نيز به دست آوريد. و تي وليو را از آزمون سوبل استفاده کنيد.

 18. Avatar

  با سلام و احترام

  لطفا راهنمایی بفرمایید محاسبه ضرایب همبستگی در آموس درصورتی که متغیر واسطه ای داشته باشیم به چه صورت خواهد بود.

  به عنوان مثال برای جواب دادن به این سوال که آیا آسیب پذیری زیستی به واسطه افزایش توجه معطوف به خود با احساس ضعف در کنترل هیجان رابطه دارد?
  باید چه فرمانی به آموس داد و جواب آن در چه جدولی قابل دسترسی است.

  باتشکر

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 11 جولای 2019 در 01:22 پاسخ

   سلام و عرض ادب. براي بررسي تاثير متغير ميانجي بايد از اثرات غير مستقيم استفاده کنيد. ماتريس همبستگي در خروجي هاي اين نرم ا فزار گزارش مي شود. ولي براي بررسي تاثير متغير ميانجي مناسب نيست

 19. Avatar

  درود جناب فرشچی

  سوالی برای بنده در AMOS پیش اومده که بین دور اهی من رو گذاشته که آیا روش من تحلیل مسیر است یا معادلات ساختاری؟!

  چنان چه من یک مدل ساختاری را در قسمت متغیر وابسته نهان با یک نشانگر با استفاده از تکنیک صفر کردن ضریب خطای نشانگر و 1 قرار دادن فلش از سمت متغیر به ناشنگر ران کرده باشم این جز کدام روش محسوب خواهد شد؟
  گفتنی است اگر نمره کل متغیر وابسته را نیز به صورت متغیر قابل مشاهده با مستطیل به جای بیضی رسم کنم باز هم نتابج یکسان خواهد بود ولی برای گزارش در مقاله isi نیاز به کمک شما دارم.
  ممنونم

 20. Avatar

  سلام توی پی ال اس متغیر میانجی و تعدیلگر چطوری انتخاب میشن؟ به عبارتی اگر متغیر میانجی داشتیم برای اینکه نشون بدیم که این متغیر میانجی هست باید چکاری بکنیم؟؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 13 جولای 2019 در 17:48 پاسخ

   سلام. متغیر میانجی مثل متغیر وابسته و مستقل در مدل رسم می شود ولی برای متغیر تعدیلگر بنا به اسمی یا طیفی بودن آن روش های مجزایی است.
   شما می توانید به کتاب آموزش نرم‌افزار اسمارت پی ال اس مراجعه نمایید

 21. Avatar

  لطفا مسیر خواندن یک فایل اکسل در لیزرل را راهنمایی کنید.من فایل اکسل رو روی دسکتاپ ذخیره کردم و از لیزرل گزینه file بعد import data زدم و در کادر باز شده جلویfile of type : Excle(*xls) را انتخاب کردم و فایل مورد نظرم رو پیدا کردم ولی ارور داد
  آیا مسیر رو اشتباه رفتم ؟

 22. Avatar

  سوال بعدی اینه که تحلیل مسیر با معادلات ساختاری چ تفاوتی داره

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 8 سپتامبر 2019 در 20:40 پاسخ

   تحلیل مسیر همان رگرسیونی است که با spss هم انجام میشه و همه متغیرهای مدل در این حالت آشکار یا مشاهده پذیر هستند.با این تفاوت که متغیرهایی که وارد مدل میشن همزمان میتونن نقش وابسته,مستقل و یا میانجی رو بازی کنند.و امکان بررسی همزمان روابط در مدلهای شلوغ با تحلیل مسیر امکان پذیر است و اینکه باید متغیرها رو از طریق میانگین یا مجموع سوالات مرتبطشون بسازیم.
   اما زمانی که متغیر مکنون داریم که از طریق چند سوال پرسشنامه اندازه گیری میشه و نمیخاهیم متغیرها رو با میانگین و یا مجموع سوالات مرتبطشون بسازیم از معادلات ساختاری باید استفاده کرد

 23. Avatar

  سلام
  روش بدست آوردن ضریب مسیر در نرم افزار pls به چه صورتی است ؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 1 سپتامبر 2019 در 15:25 پاسخ

   سلام. ضریب مسیر مستقیم رو پیکان های مدل درج شده است.
   ضریب مسیر غیر مستقیم از ضرب ضریب مسیر های مستقیم به دست می آید.
   و مقدار تی ولیو از طریق آزمون سوبل محاسبه می شود.

 24. Avatar

  سلام وقت بخیر
  آیا در مدل معادلات ساختاری اگر در مسیر مستقیم معنادار نشود امکان معناداری در مسیر غیر مستقم وجود دارد؟
  این جمله استاد راهنمای من است. من می توانم به صورت مستند ایشان را راضی نمایم؟
  ” شرط معنی داری ضرایب غیر مستقیم معنی داری مسیر مستقیم است پس نمی توانیم بگوییم این مسیرغیرمستقیم معنی دار است ”
  ممنون از لطف شما.

 25. Avatar

  سلام روزبخیر
  من از نرم افزار smart PLS استفاده کرده ام.
  برای تحلیل داده های اعداد داخل دایره (متغیرهای مستقل درون زا) در نمودار تحلیل مسیر نشان دهنده چه می باشند؟
  برای تحلیل شدت رابطه ها از اعداد روی فلش استفاده میشود و یا درون دایره؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 7 نوامبر 2019 در 16:41 پاسخ

   سلام. در درون دایره مربوط به متغیرهای وابسته عدد وجود دارد و این عدد همان ضریب تعیین یا آر اسکوئر می باشد.
   برای تحلیل شدت رابطه از اعداد روی فلش استفاده می شود.

 26. Avatar

  سلام جناب آقای فرشچی
  اگر در برخی از مسیرها ضریب R2 در حد ضعیف تفسیر شود چه تحلیلی می توان استنتاج کرد؟
  اگر در برخی مسیرها Q2 منفی باشد چه تحلیلی دارد؟

  • سيد مجتبي فرشچي
   سيد مجتبي فرشچي 25 نوامبر 2019 در 16:40 پاسخ

   سلام. اگر شاخص R2 و Q2 پایین یا منفی باشد یعنی مدل ساختاری برازش مناسب ندارد.

 27. Avatar

  با سلام و عرض خسته نباشید.
  یه سوالی داشتم ازتون لطف میکنید راهنمایی بفرمایید.
  فرضیه ای که در تحلیل مسیر مینویسیم به صورت رابطه است. یعنی به این صورت که متغیر x با متغیر y رابطه مثبت و مستقیم دارد. حالا اگر تحلیل نتایج به گونه ای بشه که رابطه معنادار نشه اما در مدل اصلاح شده اثر معنادار داشته باشیم. در تفسیر نتایج بایذ از عبارت ارتباط استفاده کنیم؟یعنی اشتباه نیست که بگیم متغیر x با y رابطه مثبت و معناداری داشت؟


[بالا]

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام؛

1- بهترین راه ارتباط با ما (سفارش تحلیل یا سایر درخواستها) واتساپ می باشد.

2- براي خريداري محصولات اگر در سايت عضو شويد بهتر است، زيرا در آینده با ورود به محيط کاربري خود مي توانيد به محصولات خريداري شده دسترسي داشته باشيد. البته بدون این اقدام نیز خریداری محصول و دریافت لینک آن براحتی امکان پذیر است.

3- براي جستجو در میان کامنت ها از ctrl+f استفاده کنيد. ضمنا امکان جستجو در محتوای سایت از نوار بالای صفحات وجود دارد.

شرکت آماری اطمینان شرق

Open chat
1
سلام. چنانچه قصد سفارش تحلیل دارید، می توانید از طریق واتس آپ {09198180991} با ما ارتباط بگیرید.
روی آیکن واتس آپ کلیک کنید:
Powered by